Förvaringsvillkor

Följande allmänna villkor utgör ett bindande avtal mellan Surespace AB och dig som nyttjare av tjänsten

1. Inledning

1.1 Följande allmänna villkor utgör ett bindande avtal mellan Surespace AB och dig som nyttjare av tjänsten. Avtalet blir bindande när Du som nyttjare av tjänsten godkänner dessa i samband med beställning av upphämtning.

1.2 Surespace tillhandahåller en förvaringstjänst med full service, innebärande att Surespace tillhandahåller hämtning, förvaring och återlämning av, kartonger, möbler och annat för kundens räkning. Tjänsten tillhandahålls genom hemsidan www.surespace.com (”Hemsidan”).

1.3 Surespace kan komma att använda sig av andra, utomstående, företag för att sköta transport och förvaring av artiklarna.

2. Definitioner

2.1 I dessa allmänna villkor används vissa ord för att beskriva något specifikt. Dessa ord listas nedan:

”Villkoren” avser dessa allmänna villkor i sin helhet.

”Surespace” avser Surespace AB, org. Nr. 559067-5624.

”Tjänsten” de tjänster som Surespace tillhandahåller, det vill säga upphämtning, förvaring och återlämning av Dina Artiklar.

”Du/”Dig/Din/Dina” etc. avser personen eller företaget som beställer tjänsten av Surespace.

”Artiklar” eller ”artikel” betyder de föremål/objekt osv som Surespace förvarar. Det finns tre olika artikelslag som definieras enligt följande:

 • a) Flyttkartong: Maxmått 572x350x430 mm, maxvikt 20 kg
 • b) Mindre möbel: Föremål med maxmåtten 500x330x1500 mm, maxvikt 20 kg och går att bära av 1 person
 • c) Större möbel: Föremål större än 450x350x1050mm eller vikt över 20 kg

3. Beskrivning av tjänsten

3.1 Tjänsten är en förvaringstjänst med full service. Detta innebär att Surespace sköter upphämtning, förvaring och återleverans av Dina Artiklar.

3.2 Upphämtning och återleverans går till så att Du meddelar Surespace genom Hemsidan att Du vill ha upphämtning eller återleverans en viss dag och en viss tid. Surespace gör då sitt bästa för att se till att upphämtning och återleverans kan ske på den dagen och under den tiden. Tiden anges i ett intervall mellan två klockslag. Du kan till exempel välja att få upphämtning eller återleverans mellan kl 9 och kl 11 den 14 november 2017.

3.3 Surespace tar hand om Dina Artiklar från och med att de upphämtats till dess de återlämnats. Vissa ansvarsbegränsningar följer av dessa Villkor.

3.4 Tjänsten tillhandahålls inte överallt, kontakta Surespace för information om geografiska begränsningar.

4. Pris och betalning

4.1 Surespace erbjuder styckförvaring av flyttkartonger och mindre möbler samt kvadratmeterförvaring. Priset är olika för de olika produkttyperna.

4.2 Priserna nedan är angivna inklusive mervärdesskatt, per månad för respektive artikelslag:

 • Flyttkartong: 39 kronor styck
 • Mindre möbel: 69 kronor styck
 • Kvadratmeterförvaring 2-5kvm: 299 kronor per kvadratmeter
 • Kvadratmeterförvaring 6-12kvm: 249 kronor per kvadratmeter

Engångskostnader:

 • Extra chaufför för hantering av föremål som behöver 2 personer för att bäras vid upphämtning och återleverans: 399 kr per påbörjad timme
 • Återleverans av artikel i förvaring oavsett antal kollin: 199 kr
 • Faktureringsavgift vid faktura som betalmetod: 25 kr per faktura

För flyttkartong och mindre möbel som väger över tjugo (20) kg måste Du ersätta Surespace för den merkostnad som detta innebär på grund av att Artikeln inte kan hanteras av en person ensam. Notera att priserna för ny magasinering löpande justeras och återfinns på Hemsidan.

4.3 Betalning sker månadsvis i förskott. Första månadens hyra betalas senast samma dag som upphämtning sker och därefter samma datum varje månad. Detta utgör en Faktureringsperiod. Om Dina Artiklar hämtas upp den tredje februari så betalar Du alltså för perioden fram till tredje mars den tredje februari, för perioden fram till den tredje april betalar Du den tredje mars (Faktureringsperioden är då från den tredje februari till den tredje mars) och så vidare.

4.4 Du debiteras alltid för hela Faktureringsperioder. Om Dina artiklar återlämnas mitt i en månadsperiod betalar du för månaden ut.

4.5 Betalning sker genom automatisk debitering av ditt kreditkort eller genom faktura. Om en automatisk betalning misslyckas tillkommer en administrationsavgift på 199 kronor för manuell hantering av Din betalning.

4.6 Om Du är försenad med betalningen kan Du få en betalningspåminnelse. En avgift tillkommer då på sextio (60) kronor. Ytterligare avgifter och kostnader kan tillkomma om Du inte betalar trots påminnelse.

4.7 Surespace har rätt att behålla Dina artiklar som säkerhet för Din skuld. Det vill säga att Du inte får tillbaka Dina artiklar så länge Du har en skuld till Surespace.

4.8 Om Du är mer än sextio (60) dagar försenad med betalningen kan Surespace sälja Dina artiklar för täckande av skulden. Innan försäljning sker kommer ett meddelande om det skickas till Din e-post tillsammans med ett krav på att betala.

4.9 Om Surespace säljer Dina artiklar till täckande av Din skuld har Du rätt till hela försäljningsbeloppet med avdrag för skulden och kostnaden för försäljningen. Om överskottet av försäljningen inte är tillräckligt för att täcka skulden ska skulden kvarstå i resterande delar. Om artiklarna saknar värde kan Surespace låta förstöra dem. Du är då skyldig att ersätta Surespace för kostnaden för destruktion. Även i detta fall kvarstår skulden.

4.10 Minsta debiterad förvaringstid är tre (3) månader. Du kan få Dina artiklar återlevererade tidigare om Du vill men då måste Du betala för den tid som återstår.

5. Upphämtning och återleverans

5.1 Upphämtning och återleverans fungerar så att Du beställer upphämtning eller leverans vid en viss plats där Tjänsten tillhandahålls. Surespace erbjuder Tidsfönster i så nära anslutning till den begärda som möjligt (se ovan under punkt 3.2). Eftersom det kan vara ont om tider ibland är det bra att vara ute i god tid, upp till en vecka före upphämtning eller återleverans ska ske.

5.2 Du måste vara på plats personligen eller genom ombud (någon som har fullmakt att ta emot eller avlämna dina varor). Om du använder ombud måste Du meddela Surespace om detta före upphämtning eller återleverans.

5.3 Vid återleverans kan Du uppmanas att inspektera Dina artiklar för att kontrollera skicket. Även om sådan uppmaning inte sker rekommenderas Du att kontrollera artiklarna direkt så att ett eventuellt reklamationsärende kan inledas så snart som möjligt.

6. Vad som får förvaras hos Surespace

6.1 Det mesta får förvaras hos Surespace men Du får inte förvara saker som kan orsaka skador eller förstöras genom förvaringen. Här kommer några exempel på saker som man inte får förvara hos Surespace

 • (i) Vätskor, inga typer av vätskor, inte ens vatten, får under några omständigheter förvaras hos Surespace då läckage kan orsaka stora skador.
 • (ii) Saker som luktar, ingenting som kan avge lukt, stank eller ens doft.
 • (iii) Livsmedel, matvaror, godis eller annat som kan dra till sig skadedjur eller förstöras av förvaring.
 • (iv) Farliga saker, som kemikalier eller annat som kan medföra risk för omgivningen.
 • (v) Olagliga saker, som vapen, droger, stöldgods och annat som är olagligt.
 • (vi) Levande saker, eller saker som har levt, detta inkluderar såväl djur som växter och svampar.
 • (vii) Saker som måste förvaras på visst sätt enligt lag, till exempel brandfarliga varor och alkohol.

6.2 Utöver vad som framgår av listan ovan har Surespace rätt att, utan angivande av anledning, neka förvaring av viss vara. Undantag från förbuden enligt listan ovan kan göras endast med Surespace uttryckliga, skriftliga, godkännande. Vänligen kontakta Surespace i det fall Du är osäker på vad Du får förvara.

6.3 Andra saker kan vara olämpliga att förvara hos Surespace. Här kommer några saker som är olämpliga att förvara hos Surespace:

 • (i) Värdesaker, till exempel negativen till bilderna på farfar som barn, smycken, kontanter, kronjuvelerna eller annat som är värdefullt. Tänk på att Surespace ekonomiska ansvar är begränsat, oavsett värdet på dina artiklar. Du rekommenderas därför att inte förvara något som är värt mer än Surespace ansvarsbegränsning täcker, om du gör det sker det på egen risk.

 • (ii) Ömtåliga saker, till exempel glasvaser, porslin och annat som kan ta skada av transport. Surespace tar inget ansvar för att ömtåliga saker skadas eller går sönder i transport eller under förvaring. En riktlinje är att det som förvaras ska tåla oöm behandling.

6.4 För att säkerställa att ingenting otillåtet förvaras kan Surespace komma att öppna kartonger för inspektion. Sådan inspektion kan ske såväl vid misstanke om otillåten förvaring som slumpmässigt utan misstanke.

7. Ditt ansvar

7.1 Du får bara förvara saker Du äger själv eller som Du har ägarens tillåtelse att förvara genom Surespace.

7.2 Du är själv ansvarig för att vara på den plats, själv eller genom ombud (se ovan punkt 5.2) där upphämtning eller avlämning ska ske under den tidsperiod som överenskommits (normalt under cirka två timmar, se punkten 5 ovan). Om Du inte är på plats måste Du ersätta Surespace för hela den merkostnad som uppkommer för att leverera eller hämta artiklarna på nytt.

7.3 Du ansvarar själv för att packa Dina artiklar. Under transport och förvaring kan Dina artiklar utsättas för oöm behandling och Du måste därför packa Dina artiklar på ett sätt så att de tål oöm behandling. Om skador uppstår på artikel som hade kunnat undvikas om artikeln varit korrekt packad ersätts denna skada inte.

7.4 Du är ansvarig för att de Artiklar Du förvarar hos Surespace inte är av sådant slag som inte får förvaras hos Surespace enligt dessa Villkor.

7.5 Om Du förvarar Artiklar i strid mot dessa Villkor och därigenom orsakar skada för Surespace eller för annan är Du skyldig att ersätta Surespace för sådana anspråk som riktas mot Surespace i anledning av detta. Om skadan omfattas av en avtalad beloppsbegränsning är Du inte skyldig att ersätta mer än detta.

7.6 Du ansvarar vidare för att hålla Surespace skadelös från skadeståndsanspråk från tredje man, böter eller övriga anspråk som riktas mot Surespace i anledning av förvaringen av artiklarna.

8. Surespace ansvar

8.1 Med de begränsningar som nämns i dessa Villkor ansvarar Surespace för Dina artiklar från det att de hämtas av Surespae eller den transportör som Surespace anlitat till dess de har återlämnats. Surespace ansvar inbegriper fysiska skador på Artiklar och bortkomna Artiklar med de begränsningar som följer av dessa Villkor. Försenad upphämtning eller återleverans ska inte anses vara fel i tjänsten.

8.2 Surespace ansvar är begränsat till skada som orsakats av Surespace genom vårdslöshet.

8.3 Surespace har för avsikt att förvara artiklarna mellan 10 och 25 grader men lämnar ingen garanti för att dessa temperaturer hålls. Någon klimatkontroll utöver temperaturreglering kommer inte ske i lokalerna där artiklarna förvaras, exempelvis kommer inte luftfuktighet och luftflöde kontrolleras.

8.4 Surespace vidtar åtgärder för att motverka mögel och liknande men lämnar ingen garanti för att mögel eller liknande inte utvecklas.

8.5 Surespace kan inte åläggas att ersätta belopp överstigande 2 000 kronor per artikel eller 50 000 kronor per kund om inte annat uttryckligen avtalas i det enskilda fallet genom exempelvis tecknande av tilläggsförsäkring. Detta gäller oavsett det faktiska värdet på egendomen.

8.6 Surespace ersätter inte under några omständigheter skador om Du förvarat artiklar i strid med vad som föreskrivs i dessa villkor eller skador som hade kunnat förhindras genom ändamålsenligt förpackande eller om orsaken av någon annan anledning bedöms komma från någon omständighet på Din sida. Surespace ersätter inte heller skador som orsakats på grund av force majeur (se punkt 14 nedan).

8.7 Surespace erbjuder möjligheten att teckna tilläggsavtal om exempelvis försäkring av de förvarade artiklarna. Vid tecknande av sådant avtal har tilläggsavtalet företräde framför Villkoren i delar de skiljer sig åt.

8.8 Vid skada på artikel som Du förvarat hos Surespace är Du skyldig att rapportera detta omedelbart till Surespace så att åtgärder kan vidtas. Dock aldrig senare än tio (10) dagar efter återlämnande. Surespace återkopplar inom 5 – 10 arbetsdagar. Om Surespace behöver information av Dig för att kunna gå vidare med reklamationsärendet är Du skyldig att lämna sådan information.

9. Förändringar i villkoren

9.1 Surespace förbehåller sig rätten att när som helst ändra vad som helst, inklusive priser, i dessa villkor. Du rekommenderas därför att, på egen hand, hålla sig uppdaterad angående förändringar i villkoren.

9.2 Förändringar som innebär fördel för Dig börjar gälla så fort de publicerats på Surespace hemsida. Med fördel avses exempelvis sänkta priser och minskad ansvarsbegränsning för Surespace.

9.3 Om det sker förändringar som är till Din nackdel kommer Surespace meddela att sådan ändring har skett. Med nackdel avses exempelvis höjda priser och införande av avgifter. Om Du inte hör av dig inom 30 dagar från det datum mailet med information om förändringen skickades börjar ändringen gälla.

9.5 Om Du inte accepterar ändringarna måste Du meddela Surespace om detta inom denna period (en månad). Om Du inte accepterar förändringarna kommer Ditt avtal att sägas upp, de regler som gäller för Din uppsägning kommer då att tillämpas. Vid uppsägning fortsätter villkoren att gälla oförändrade tills avtalet löpt ut.

10. Avtalets upphörande och uppsägning

10.1 Kortast möjliga avtalstid är tre (3) månader, därefter kan Du fritt säga upp avtalet till upphörande när nästa månatliga faktureringsperiod löper ut. Du får naturligtvis begära återleverans tidigare än efter tre (3) månader, men Du måste då betala för de första tre månaderna..

10.2 Om Du begär att avtalet ska upphöra måste Du samtidigt begära att Dina artiklar återlevereras innan den aktuella fakturaperioden löper ut. Du måste göra en sådan begäran om återleverans senast en fem (5) arbetsdagar innan avtalstiden löper ut. Om Du har begärt återleverans i tid men Surespace inte kan återleverera alla artiklar inom den tiden behöver Du inte betala för ytterligare en period.

Surespace kan när som helst och utan angivande av särskild anledning säga upp avtalet med 30 dagars varsel.

11. Integritetspolicy

11.1 Surespace är, där inget annat särskilt anges, personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) för behandlingen av sådan information som lämnas av enskild individ till Surespace. Personuppgifter behandlas av Surespace i syfte att kunna tillhandahålla tjänsten och ge information om Surespace tjänster.

11.2 Genom registrering av ett användarkonto på Hemsidan samtycker Du till denna behandling av personuppgifter.

11.3 Du har rätt att få reda på vilka uppgifter om Dig som har behandlats av Surespace.

11.4 Du har rätt att återkalla ditt samtycke till lämnat samtycke. Ett återkallande innebär dock att Tjänsten inte längre kan utföras.

11.5 Personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje man för tillhandahållande av Tjänsten, exempelvis för att möjliggöra utkörning och avhämtning av de förvarade sakerna, samt i marknadsföringssyfte, företrädesvis genom att dela e-postadresser med exempelvis Facebook för att identifiera relevanta målgrupper.

11.6 Surespace raderar Dina personuppgifter på Din uppmaning. Utan sådan uppmaning kommer Dina uppgifter behandlas av Surespace även efter avtalstiden. Surespace kan komma att skicka information och erbjudanden per e-post även efter avtalstiden.

12. Integrationsklausul

12.1 Vid tolkning av Villkorens innehåll och innebörd ska Villkoren vara den enda bindande tolkningsdatan. Alla muntliga, skriftliga eller andra utfästelser som föregått Villkoren ersätts härav. Framtida ändringar och tillägg i Villkoren är bindande för bägge parter enligt vad som stadgats under punkt 9 ovan.

13. Tvist

13.1 Svensk lag ska vara tillämplig på dessa villkor. Tvister i anledning av dessa villkor ska avgöras av svensk allmän domstol i enlighet med sedvanliga rättegångsbestämmelser. Detta innebär att konsument kan väcka talan i allmän domstol på den ort som konsumenten har sitt hemvist (var folkbokförd i november förra året) och att näringsidkare kan väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

14. Force majeure

14.1 Med undantag för de fall part har agerat grovt vårdslöst är part alltid befriad från ansvar för brott mot Avtalet som orsakats av händelser utanför parts kontroll, såsom åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.